محصولات جدید

12%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

52,500 ریال3,139,750 ریال
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

135,000 ریال8,649,750 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

75,000 ریال3,000,000 ریال
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

52,500 ریال2,930,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

93,750 ریال5,810,200 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

63,750 ریال3,742,050 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

82,500 ریال5,250,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

47,500 ریال2,267,650 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

105,000 ریال4,317,750 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,425,000 ریال5,590,750 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

105,000 ریال4,725,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

93,750 ریال6,304,200 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

54,150 ریال2,730,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

180,000 ریال8,089,250 ریال
25%

محصولات متنوع پیشنهادی

لوله های پلی اتیلن

لوله ۱۶ میلیمتری

7,760,000 ریال12,000,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون

فیلتر شن

34,264,650 ریال948,750,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون

تانک کود

13,041,000 ریال326,025,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE100 با SF1.25

36,964 ریال18,520,005 ریال
5%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1,000,000 ریال 950,000 ریال

قطره‌چکان‌های کشاورزی

34%
25%
11%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
25,000 ریال31,000 ریال

نهاده‌های کشاورزی

اتصالات پلی اتیلنی پیچی و جوشی

25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

52,500 ریال3,139,750 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

52,500 ریال2,930,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

63,750 ریال3,742,050 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

75,000 ریال3,000,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

105,000 ریال4,317,750 ریال
25%
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

93,750 ریال5,810,200 ریال
25%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات پلی اتیلن جوشی

فلنج جوشی پایه بلند

49,400 ریال4,125,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

82,500 ریال5,250,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

105,000 ریال4,725,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

93,750 ریال6,304,200 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

54,150 ریال2,730,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

180,000 ریال8,089,250 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

135,000 ریال8,649,750 ریال