کود کاوان ۸ – کود کلات آهن (۱ کیلویی)

3,180,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 3

این محصول باعث می شود که:

  • عوارض ناشی از کمبود آهن در گیاه رفع گردد.
  • میزان فتوسنتز و سطح برگ افزایش پیدا کند.
  • کیفیت و کمیت محصولات ارتقا پیدا کند.
  • میزان و مقدار گلدهی و میوه دهی بهبود یابد.

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ