نمایش یک نتیجه

ادوات کاشت داشت برداشت

کاشت دارای مراحل مختلفی است از جمله: آماده­‌سازی زمین و شخم زنی خاک کشت، آماده سازی بذر، کاشت بذر، رسیدگی به محصول زراعی شامل آبیاری، کوددهی و… . به منظور تسهیل هرچه بهتر و بیشتر این مراحل از ادوات و تجهیزات مختلفی استفاده می­‌شود.
مطالعه ادامه راهنما