فروش ویژه

10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
396,000 ریال3,960,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
450,000 ریال6,120,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,620,000 ریال124,740,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
4,118,400 ریال53,856,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,744,000 ریال48,960,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,080,000 ریال28,800,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,782,000 ریال58,482,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,944,000 ریال51,030,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

اتصالات چدنی

گلند ذوب ریزان همدان

648,000 ریال15,876,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,944,000 ریال69,660,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,458,000 ریال81,000,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
972,000 ریال85,860,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,944,000 ریال116,640,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,754,000 ریال34,830,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,240,000 ریال85,860,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,754,000 ریال72,900,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
226,800 ریال5,481,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,458,000 ریال9,720,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
900,000 ریال9,900,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
486,000 ریال55,890,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,402,000 ریال97,200,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,458,000 ریال139,644,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,296,000 ریال71,280,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,430,000 ریال178,200,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
88,990,000 ریال 87,210,200 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
85,250,000 ریال 83,545,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
76,450,000 ریال 74,921,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
66,550,000 ریال 65,219,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
64,350,000 ریال 63,063,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

تجهیزات مرغداری

پد سلولوزی بدون قاب

3,410,000 ریال 3,341,800 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

تجهیزات مرغداری

آبخوری

770,000 ریال 754,600 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

تجهیزات مرغداری

اینلت

1,900,000 ریال 1,862,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

تجهیزات مرغداری

هواکش ۱۰۰

41,000,000 ریال 40,180,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

تجهیزات مرغداری

هواکش ۱۴۰

53,000,000 ریال 51,940,000 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

تجهیزات مرغداری

دانخوری جدید

330,000 ریال 323,400 ریال
2%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

تجهیزات مرغداری

دانخوری بشقابی چیکن

308,000 ریال 301,840 ریال
13%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,400,000 ریال 2,088,000 ریال
13%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
600,000 ریال 522,000 ریال
35%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,400,000 ریال 910,000 ریال
35%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,400,000 ریال 910,000 ریال
25%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

شیرآلات پلیمری

شیر پلیمری دسته فلزی “۲

540,000 ریال 405,000 ریال
15%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
680,000 ریال 580,000 ریال
16%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
950,000 ریال 800,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

اتصالات چدنی

زانو فلنجدار مهر آب

1,125,000 ریال8,190,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,430,000 ریال9,900,000 ریال
10%
به دلیل نوسان قیمت، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,575,000 ریال10,080,000 ریال
20%
20%
20%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

32,800 ریال1,440,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

کمربند پلی اتیلن

24,800 ریال1,120,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

23,520 ریال1,760,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

60,800 ریال2,176,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

66,400 ریال2,520,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

55,200 ریال1,840,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

872,000 ریال2,120,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

21,520 ریال1,864,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

32,800 ریال1,680,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

37,600 ریال1,480,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

36,800 ریال1,920,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

54,400 ریال2,768,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

31,680 ریال1,640,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

20,640 ریال1,424,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

18,960 ریال1,412,800 ریال