فروش ویژه

9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
165,000 ریال 150,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
440,000 ریال 400,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
275,000 ریال 250,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
330,000 ریال 300,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
66,000 ریال 60,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
385,000 ریال 350,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
330,000 ریال 300,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
220,000 ریال 200,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
150,000 ریال650,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
220,000 ریال 200,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
165,000 ریال 150,000 ریال
13%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2,400,000 ریال 2,088,000 ریال
13%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
600,000 ریال 522,000 ریال
25%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

شیرآلات پلیمری

شیر پلیمری دسته فلزی “۲

540,000 ریال 405,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,400,000 ریال 3,960,000 ریال
38%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
650,000 ریال 400,000 ریال
15%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
680,000 ریال 580,000 ریال
16%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
950,000 ریال 800,000 ریال
15%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات شبکه بارانی

شیر خودکار پلیمری

382,500 ریال527,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات شبکه بارانی

شیر خودکار پلی استال

315,000 ریال720,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات شبکه بارانی

رایزرپلیمری (PVC)

108,000 ریال2,969,100 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3,600,000 ریال 3,240,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3,950,000 ریال 3,555,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3,850,000 ریال 3,465,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,150,000 ریال 3,735,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات چدنی

زانو فلنجدار مهر آب

1,125,000 ریال8,190,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2,430,000 ریال9,900,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1,575,000 ریال10,080,000 ریال
25%
25%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات پلی اتیلن جوشی

فلنج جوشی پایه بلند

49,400 ریال4,125,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

47,500 ریال2,267,650 ریال
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

54,150 ریال2,730,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

93,750 ریال6,304,200 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

180,000 ریال8,089,250 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

105,000 ریال4,725,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,425,000 ریال5,590,750 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

63,750 ریال3,742,050 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

75,000 ریال3,000,000 ریال
34%
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

105,000 ریال4,317,750 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

93,750 ریال5,810,200 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

135,000 ریال8,649,750 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

82,500 ریال5,250,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

52,500 ریال2,930,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

52,500 ریال3,139,750 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
5,450,000 ریال 4,905,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
5,950,000 ریال 5,355,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
6,850,000 ریال 6,165,000 ریال