فروش ویژه

9%
150,000 ریال
9%
400,000 ریال
9%
250,000 ریال
9%
300,000 ریال
9%
350,000 ریال
9%
300,000 ریال
9%
200,000 ریال
9%
150,000 ریال650,000 ریال
9%
200,000 ریال
9%
150,000 ریال
13%
2,088,000 ریال
13%
522,000 ریال
2%
1,780,000 ریال
2%
1,800,000 ریال
15%
580,000 ریال
16%
800,000 ریال
12%

اتصالات شبکه بارانی

سه پایه آبپاش

4,329,600 ریال5,456,000 ریال
12%
10%

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال
10%

اتصالات چدنی

زانو فلنجدار مهر آب

1,125,000 ریال8,190,000 ریال
10%
2,430,000 ریال9,900,000 ریال
10%
1,575,000 ریال10,080,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

47,500 ریال2,267,650 ریال
20%
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

54,150 ریال2,730,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

100,000 ریال6,304,200 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

191,900 ریال8,089,250 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

112,000 ریال5,040,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,520,000 ریال5,590,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

68,000 ریال3,742,050 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

77,900 ریال3,200,000 ریال
34%
14,500 ریال21,500 ریال
25%
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

112,000 ریال4,317,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

100,000 ریال5,810,200 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

144,000 ریال8,649,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

88,000 ریال5,250,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

56,000 ریال2,930,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

56,000 ریال3,139,750 ریال