فروش ویژه

13%
2,400,000 ریال 2,088,000 ریال
13%
600,000 ریال 522,000 ریال
25%

شیرآلات پلیمری

شیر پلیمری دسته فلزی “۲

540,000 ریال 405,000 ریال
38%
15%
680,000 ریال 580,000 ریال
16%
950,000 ریال 800,000 ریال
10%

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال
10%

اتصالات چدنی

زانو فلنجدار مهر آب

1,125,000 ریال8,190,000 ریال
10%
2,430,000 ریال9,900,000 ریال
10%
1,575,000 ریال10,080,000 ریال
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

فلنج جوشی پایه بلند

52,000 ریال4,186,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

50,000 ریال1,945,000 ریال
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

42,500 ریال2,282,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

71,250 ریال5,315,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

138,750 ریال6,808,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

78,750 ریال3,737,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,050,000 ریال4,850,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

51,000 ریال3,195,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

57,750 ریال2,390,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

82,500 ریال3,635,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

71,250 ریال4,895,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

101,250 ریال7,292,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

67,500 ریال4,295,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

41,250 ریال2,379,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

41,250 ریال2,680,000 ریال