محصولات جدید

 
 
15%

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر دیسکی فرات پلیمر

14,280,000 ریال16,800,000 ریال
5%

تجهیزات جانبی گلخانه‌ای

بست بوته

2,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

هیدروسیکلون

21,400,000 ریال225,103,358 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر شن

37,690,400 ریال1,140,750,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

تانک کود

13,041,000 ریال455,704,704 ریال
15%

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر دیسکی فرات پلیمر

14,280,000 ریال16,800,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر توری ساده

21,186,000 ریال56,362,320 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر توری پایه دار

19,561,500 ریال43,711,500 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر توری زیر زانو و زیر فلنج

13,980,000 ریال35,700,000 ریال

محصولات متنوع پیشنهادی

لوله های پلی اتیلن

لوله ۱۶ میلیمتری

10,355,000 ریال12,800,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر شن

37,690,400 ریال1,140,750,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

تانک کود

13,041,000 ریال455,704,704 ریال

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE100 با SF1.25

36,964 ریال18,520,005 ریال
1,400,000 ریال

قطره‌چکان‌های کشاورزی

قطره چکان

قطره چکان ورسک

13,500 ریال
22,000 ریال29,000 ریال