پیشنهاد استثنایی امروز

20%

ایستگاه فیلتراسیون

پکیج فیلتراسیون

45,228,056 ریال1,433,049,809 ریال
20%

ایستگاه فیلتراسیون

فیلتر توری ساده

5,576,000 ریال10,016,000 ریال
20%

ایستگاه فیلتراسیون

تانک کود

6,344,000 ریال64,560,000 ریال
20%

ایستگاه فیلتراسیون

هیدروسیکلون

6,360,000 ریال72,064,000 ریال
20%

ایستگاه فیلتراسیون

فیلتر شنی

10,280,000 ریال590,400,000 ریال
25%
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

79,650 ریال716,310 ریال
25%
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

18,750 ریال1,496,250 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

49,875 ریال1,462,500 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

53,250 ریال1,762,500 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

45,000 ریال1,627,500 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

690,000 ریال1,462,500 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

18,750 ریال1,425,000 ریال

آخرین مقالات ما