محصولات جدید

12%
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

56,000 ریال3,139,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

144,000 ریال8,649,750 ریال

قطره چکان

قطره چکان ورسک

13,500 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

77,900 ریال3,200,000 ریال
25%
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

56,000 ریال2,930,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

100,000 ریال5,810,200 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

68,000 ریال3,742,050 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

88,000 ریال5,250,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

47,500 ریال2,267,650 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

112,000 ریال4,317,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,520,000 ریال5,590,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

112,000 ریال5,040,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

100,000 ریال6,304,200 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

54,150 ریال2,730,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

191,900 ریال8,089,250 ریال
20%

محصولات متنوع پیشنهادی

لوله های پلی اتیلن

لوله ۱۶ میلیمتری

10,355,000 ریال12,000,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

فیلتر شن

37,690,400 ریال1,140,750,000 ریال

ایستگاه فیلتراسیون آبیاری قطره ای

تانک کود

13,041,000 ریال455,704,704 ریال

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE100 با SF1.25

36,964 ریال18,520,005 ریال

قطره‌چکان‌های کشاورزی

قطره چکان

قطره چکان ورسک

13,500 ریال
34%
14,500 ریال21,500 ریال
25%

نهاده‌های کشاورزی

اتصالات پلی اتیلنی پیچی و جوشی

20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

56,000 ریال3,139,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

56,000 ریال2,930,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

68,000 ریال3,742,050 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

77,900 ریال3,200,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

112,000 ریال4,317,750 ریال
20%
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

100,000 ریال5,810,200 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

88,000 ریال5,250,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

112,000 ریال5,040,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

100,000 ریال6,304,200 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

54,150 ریال2,730,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

191,900 ریال8,089,250 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

144,000 ریال8,649,750 ریال