محصولات جدید

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

149,000 ریال8,314,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

215,000 ریال12,382,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

83,000 ریال4,407,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

109,900 ریال4,850,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

82,000 ریال4,042,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

167,000 ریال6,181,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

138,000 ریال7,298,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

2,350,000 ریال7,961,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

167,000 ریال7,650,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

155,000 ریال9,026,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

75,500 ریال3,858,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

269,000 ریال11,573,000 ریال

اتصالات جزء شبکه

اتصالات جزء شبکه

سه راهی

11,000 ریال24,000 ریال

اتصالات جزء شبکه

مقسم با مواد PP

18,000 ریال39,000 ریال

قطره‌چکان‌های کشاورزی

22,000 ریال29,000 ریال

ماشین انتقال محصولاتمشاهده تمامی ماشین‌های انتقال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلنمشاهده تمامی دستگا‌های جوش

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح رتنبرگ

23,000,000 ریال135,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح فیوژن

20,000,000 ریال22,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر گازی پلی اتیلن

23,000,000 ریال29,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

غلطک زیر سری

10,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

اتو اسکراپر

21,000,000 ریال60,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

کالیبر (لقمه جوش)

450,000 ریال7,000,000 ریال