کیسه کشت (گروبگ)

گروبگ بر اساس نوع گیاهی که در آن کاشته می‌شود، در ارتفاع استانداردی بر روی پایه قرار گرفته و کود و مواد غذایی به صورت محلول از طریق نازل های مستقل در پای هر گیاه ریخته می‌شود. در برخی از محصولات ممکن است گروبگ بر روی زمین قرار داده شود.

بستر کشتی که در گروبگ ریخته می‌شود با توجه به نوع گیاهی که در آن کشت می‌شود، متفاوت خواهد بود. اما معمولا از کوکوپیت و پرلیت یا کوکوپیت و کوکوچیپس به صورت ترکیبی با مقادیر مختلف تشکیل می‌شوند.

مزایا

  • کاهش مصرف آب
  • امکان کشت مستقیم بذر
  • امکان کشت نشایی
  • مبارزه بهتر با علف های هرز
  • رشد قوی ساقه
  • کنترل بهتر آفات و بیماری های گیاهی
  • امکان توسعه ریشه انبوه برای گیاه
  • زهکشی مناسب
  • کنترل بهتر رطوبت
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ