تریلی ۱/۵ تن تراکتور گلدونی (باغی) جکدار

200,000,000 ریال

تریلی جکدار گلدونی ویژه تراکتور کمرشکن باغی تک محور بوده و ۱/۵ تن ظرفیت دارد. این تریلی تخلیه از عقب بوده و سیستم فرمان آن ساده مکانیکی می باشد.