کود مایع فیتوآمین

3,247,200 ریال 2,954,952 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 2

افزایش مقاومت عمومى گیاه، تحریک فرآیندهاى متابولیکى، افزایش دفاع و مقاومت گیاه به بیمارى، مقاوم سازى غنچه و افزایش عملکرد، افزایش تشکیل ریشه و کیفیت برگ.