تریلی دو چرخ ۳/۵ تن ترمزدار با لاستیک ۱۶-۷۵۰

440,000,000 ریال

تریلی دوچرخ 3/5 تن طرح ماشین آلات صنعتی ترمزدار با لاستیک 16-750