نحوه عملکرد شیرهوا در سیستم تحت فشار

شیر هوا شاخص - سناپالیز

سیستم انتقال سیالات مجموعه‌ای از لوله‌ها، اتصالات، پمپ و … را شامل می‌شود که هرکدام مستعد وارد کردن هوا به مجموعه هستند. تجمع هوای اضافی در مسیرهای انتقال می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی و عدیده‌ای و در نهایت عدم کارایی سیستم شود. وظیفه شیر هوا، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻳﺎ گاهاً ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ می‌باشد. به منظور استفاده بهتر از شیر هوا بایستی نحوه عملکرد آن را شناخت. در این مقاله سعی شده است چرایی و چگونگی استفاده از این شیر محبوب در صنعت تأسیسات و پایپینگ را به اختصار توضیح دهیم.

هوا چگونه وارد یک سیستم لوله‌کشی می‌شود؟

در سیستم انتقال سیالات در نقاطی که فشار داخلی نزدیک به فشار اتمسفر باشد، هوا به درون خطوط لوله‌کشی تزریق یا وارد می‌شود که مهمترین عوامل آن عبارتند از:

 • ورود هوا در فاز راه اندازی یا آغاز به کار پمپ
 • جذب هوا هنگامی که سطح مایع در زیر نازل ورودی پمپ باشد
 • مکش هوا توسط گردابه تولید شده توسط پمپ
 • جذب هوا از حوضچه یا آبگیر دارای هوا که به علت خرابی یا ناقص بودن واشر آب‌بندی پمپ به درون سیستم کشیده می‌شوند.
 • هوای محلول در آب حوضچه‌ها یا سدها
 • تخلیه ناقص هوا هنگام پرشدن لوله‌ها

شیر هوا - سناپالیز

جهت مشاهده و بررسی انواع شیرآلات با کیفیت عالی و قیمت های تضمینی اینجا کلیک نمایید.

تأثیر هوای به دام افتاده در عملکرد تجهیزات مکانیکی به چه صورت است؟

هوای به دام افتاده در خط لوله می‌تواند اثرات جدی بر عملکرد و کارایی سیستم داشته باشد. حباب‌ های زیاد هوا در یک خط انتقال می‌توانند باعث توقف کامل جریان شوند و یا ممکن است به هنگام جابه جایی هوای درون سیستم تغییرات ناگهانی سرعت جریان اتفاق بیفتد. گاهاً در نقاط مرتفع خطوط لوله، هوا از آب جدا و به علت افت فشار ناشی از کاهش بار انباشته شده و به هوای جابه جا شده افزوده می‌گردد. همه این موارد در مجموع بیانگر این نکته هستند که کنترل این هوای محبوس بسیار جدی و حیاتی است و در صورت چشم پوشی از آن باید منتظر عواقبی از جمله موارد زیر بود:

 • کاهش جدی جریان دبی و یا حتی متوقف شدن آن
 • تخلیه پمپ
 • ضربه قوچ به علت جذب توده هوای مکیده شده یا انبساط ناگهانی توده هوا
 • افت شدید قدرت یا توان پمپ که در این صورت نیازمند به پمپی با توان بالاتر و در نتیجه هزینه بیشتر می‌باشیم.
 • افزایش میزان خوردگی داخل لوله های فلزی و…

البته برای جلوگیری از بروز افت فشار در صورت نشت آب در اثر شکستگی و عملیات تخلیه اتفاقی یا کنترل نشده، باید هوا به درون سیستم تزریق شود. توجه به موارد ذیل برای حل این مشکل ضروری است:

 • طراحی و تعیین نقشه‌ای که در نقاط مرتفع اجازه ورود هوای اضافی را امکان پذیر سازد.
 • انتخاب محتاطانه شیر هوایی که باید مورد استفاده قرار گیرد.
 • تعیین موقعیت و ابعاد مناسب برای شیر هوا

وظایف یک شیر هوا چیست؟

در یک سیستم لوله‌کشی شیر هوا دارای وظایفی است که عبارت است از:

 • تخلیه حجم بزرگی ازهوا از طریق روزنه اصلی
 • ورود حجم بزرگی از هوا از طریق روزنه اصلی
 • تخلیه هوا یا آزادکردن هوای تحت فشار

شیر هوای زرد - سناپالیز

نحوه عملکرد شیر هوا به چه صورت است؟

تخلیه هوا برای هر شیر هوا بستگی به وجود یک رابطه بحرانی بین سطح مقطع نازل و جرم شناور دارد. آب و هوای تحت فشار در داخل شیر نیروهای معادلی به وجود می‌آورند که جهت آنها مخالف یکدیگر است، بجز مقطع کوچکی که درتماس با DN نازل و تحت فشار اتمسفر می‌باشد. بنابراین شناور با نیروی معادل P×A=F به بالادست جریان رانده می‌شود. در این رابطه  A، سطح مقطع نازل و P فشار کاری می‌باشند. اگر این نیرو از وزن شناور بیشتر شود، شناور همواره بر دهانه نازل چسبیده و تخلیه هوا هرگز صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل است که همان شیر هوا با نازلی با دهانه بزرگتر در فشار 10 بار به راحتی می‌تواند کارکند تا در فشار 25 بار.

چند نوع شیر هوا موجود است؟

−    ﺷﻴﺮ ﻫﻮای روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ کوچکی روزﻧﻪ آن ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ ﻛمی از ﻫﻮای داﺧﻞ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ می‌باشد.

شیر هوا روزنه کوچک - سناپالیز

−    ﺷﻴﺮ ﻫﻮای روزﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻲ روزﻧﻪ آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻳﺎ ورود ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻟﻮﻟﻪ می‌ﺑﺎﺷﺪ.

شیر هوا روزنه بزرگ - سناپالیز

−    ﺷﻴﺮ ﻫﻮای دو روزﻧﻪ ﻛﻪ دارای ﻳﻚ روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﻚ روزﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎی روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ و روزﻧﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم می‌دﻫﺪ.

شیر هوا دو روزنه - سناپالیز

برای خرید انواع شیرآلات با کیفیت بالا اینجا کلیک نمایید.

ﺑﻪ ﻃﻮر کلی ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻫﻮای روزﻧﻪ ﺑﺰرگ در ﻓﻮاﺻﻞ 450 ﺗﺎ 1000 ﻣﺘﺮی در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ واﻗﻊ در سرازیری‌ها ﻧﺼﺐ میﮔﺮدند ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ﻫﻮا در اﺑﺘﺪای آﺑﮕﻴﺮی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﻣﻜﺎن ورود ﻫﻮا در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻴﺮﻫﺎی روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ وقتی ﺷﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ و در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ وقتی ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ، ﻧﺼﺐ میﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ﻫﻮای ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ آﺑﻴﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﺷﻴﺮﻫﺎی دو روزﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو وﻇﻴﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ (ورود ﻳﺎ ﺧﺮوج ﻫﻮا در ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮕﻴﺮی و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا در ﺣﻴﻦ ﻓﺼﻞ آﺑﻴﺎری) ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ از ﺷﻴﺮﻫﺎی روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎ، زاﻧﻮیی‌ها، ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن و ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد.

رعایت چه نکاتی برای نصب و نگهداری شیرهای هوا ضروری است؟

 • شیرهای هوا باید به صورت کاملاً عمودی بر روی خط لوله و تراز روی شیر قطع و وصل نصب گردنند.
 • قبل از بهره برداری باید از تمیزی خط لوله اطمینان پیدا کنید.
 • نصب یک عدد شیر کشویی در زیر شیر هوا ضروری است.
 • شیر هوا باید در جایی نصب شود که نور مستقیم خورشید و گرد و غبار و خاک محفوظ بماند، چرا که این عوامل طول عمر شیر هوا را کم می‌کنند.
 • محل نصب شیر هوا باید جایی باشد که از نفوذ سرما و طبعاً یخزدگی شیر جلوگیری شود.
 • به کارگیری یک عدد صافی، بین شیر کشویی و شیر هوا برای عملکرد مناسب شیرهای هوا توصیه می‌شود.
 • بازرسی داخل شیرهای هوا، هر 6 ماه یک بار و در صورت نیاز نظافت سطوح شناورها، سطح لاستیکی آب‌بند اریفیس بزرگ و روزنه های سوپاپ اریفیس کوچک و پره های داخلی توصیه می‌شود.

برای دریافت مشاوره رایگان جهت انتخاب شیر هوای مناسب با کارکرد بالا می‌توانید با متخصصین ما در سناپالیز تماس بگیرید. 33372034-041

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ