کود بیولوژیک فسفوزیست

340,000 ریال1,250,000 ریال

این کود دارای فواید و پوئن های زیر می‌باشد:

  • سبب افزایش و توسعه ریشه می شود.
  • اثر شوری را بر گیاهان کاهش می دهد.
  • راندمان کودهای شیمیایی و آلی را افزایش می دهد.
  • باعث کاهش بیماری های خاکزاد می شود.
  • کاهش دهنده تنش دمایی و مسمومیت عنصری در گیاه
  • افزایش جذب عناصر توسط گیاه به دلیل تولید اسید های آلی
  • با تولید هورمون های اکسین تیامین و جیبرلین سبب افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه می شود.
پاک کردن