کود بیولوژیک نیتروزیست

200,000 ریال2,500,000 ریال

کود بیولوژیک نیتروزیست دارای ویژگی و کاربردهای زیر می‌باشد:

  • سبب افزایش و توسعه ریشه گیاه می شود.
  • اثر شوری را بر گیاهان کاهش می دهد.
  • راندمان کودهای شیمیایی و آلی را افزایش می دهد.
  • حاوی باکتری های تثبیت کننده ازت می باشد.
  • کاهش دهنده تنش دمایی و مسمومیت عنصری در گیاه
  • افزایش جذب عناصر توسط گیاه به دلیل تولید اسید های آلی
  • با تولید هورمون های اکسین تیامین و جیبرلین سبب افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه می شود.
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ