قارچ کش بیولوژیک پارس باسیل (۱ لیتری)

  800,000 ریال

  قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 12

  از جمله ویژگی های قارچ کش پارس باسیل، میتوان موارد زیر را نام برد:

  • کنترل کننده بیماری های قارچی خاکزی حتی قارچ های مقاوم به سموم شیمیایی
  • افزایش جذب عناصر غذایی با تولید اسید های آلی
  • افزایش و توسعه ریشه گیاه
  •  اثر شوری بر گیاه را کاهش می‌دهد.
  • افزایش دهنده راندمان کود های شیمیایی و آلی
  • کنترل قطعی فوزاریوم (ریشه میری)