کود کامل ماکرو سبز (ویژه برنج)

2,508,000 ریال 2,280,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

کود کامل ماکرو سبز برای کشت برنج تولید می شود و شامل عناصر ماکرو، روی و سیلیس به همراه سایر عناصر ریز مغذی می باشد. این کود برای همه مناطق برنج کاری ایران توصیه می شود و نیاز گیاه را در طی یک دوره رشد تامین می کند . میزان مصرف این کود  250 الی 300 کیلوگرم در هکتار برای ارقام کم محصول و 350 الی 450 کیلوگرم در هکتار برای ارقام پر محصول می باشد.

زمان مصرف کود کامل ماکرو سبز به صورت موارد زیر می باشد:

در خزانه هنگام آماده سازی خزانه

کشت اصلی

قبل از نشاء

تا 2 هفته بعد از نشاء

هنگام پنجه زنی به میزان 150 کیلوگرم

جدول آنالیز:

ریز مغذی (TE)

روی (Zn) سیلیس (Si) گوگرد کل (S) پتاس محلول (K2O) فسفر قابل جذب (P2O5) ازت کل (N)
0/5 % 1 % 1 % 5 % 15 % 5 %

15 %

 

ویژگی محصول:

افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها

کاهش ورس (خوابیدگی) برنج

افزایش گلدهی و باردهی و در نتیجه افزایش عملکرد

محرک رشد و زودرس شدن برنج

کاهش پوکی دانه و در نتیجه کاهش میزان شکستگی برنج

افزایش وزن هزاردانه برنج و افزایش کیفیت و کمیت در واحد سطح

نحوه مصرف:

خاکی و چالکود

بسته بندی:

کیسه 20 کیلوگرمی

پاک کردن