کود مرغی گرانوله

605,000 ریال750,000 ریال

از ویژگی های کود مرغی گرانوله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • با تمام دستگاه های کود پاش قابل استفاده می باشد.
  • با دما و بخار استریل شده است.
  • عاری از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماریزا می باشد.
  • ماده آلی خاک را افزایش می دهد.
  • باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک می شود.
پاک کردن
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ