کود هیومیک اسید پودری

760,000 ریال2,000,000 ریال

این کود بخاطر مواد غذایی ارگانیک،به عنوان یک مکمل غذایی ایده آل برای خاک های فقیر از نظر مواد غذایی می‌باشد که مصرف این کود جهت بهبود ساختمان فیزیکی، بیوشیمیایی خاک شده و ظرفیت نگهداری آب و توان تبادل عناصر را افزایش می‌دهد.

این کود عناصر غیرقابل جذب موجود در خاک را به صورت کلاته در می‌آورد تا برای گیاه قابلیت جذب داشته باشد و مصرف این کود باعث می‌شود تا ریشه های گیاه قوی تر شده و توسعه بیشتری پیدا کند.

میزان مصرف محلولپاشی

میزان مصرف آبیاری

محصولات

1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

3-2 کیلوگرم در هکتار

باغی

1.5-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب

2-1کیلوگرم در هکتار

زراعی

0.5کیلوگرم در هزار لیتر آب

2-1کیلوگرم در هکتار

گلخانه

ویژگی های محصول:

افزایش کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی

افزایش جوانه،شکوفه و بزرگ شدن میوه و افزایش مقاومت گیاه به خشکی

افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک

قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغذی مانند آهن و در نتیجه افزایش قابلیت جذب آنها توسط گیاه

افزایش جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاده همزمان با آنها

اقزایش مقاومت گیاه به شوری و کم آبی

ملاحظات: در صورت اختلاط با سموم ابتدا کود در آب حل شود و سپس با سم مورد نظر مخلوط شود.

بهترین زمان محلولپاشی صبح زود یا بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب می‌باشد.

پاک کردن